• <span id="8xawm"></span>
 • <span id="8xawm"></span>
  1. 首页
   留学捷克
   学成回国
   为国服务
   魅力中文
   来华留学
   教育交流
   旅捷学联


   对外接待时间
   周二、周四 9:00-12:00,14:00-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

   教育组联系方式:
   Mr. ZHAO Changtao
   Head of Education Office
   Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
   Pelléova 18, 160 00 Praha 6

   Tel: 00420 233 028 869
   Fax: 00420 233 028 868
   E-mail:cz602392561@163.com

   Stipendium ke studiu v ?ínské lidové republice v akademickém roce 2016/2017

   2016-02-20

    V návaznosti na náv?těvu místop?edsedkyně Státní rady ?LR paní Liu Yandong v Praze v ?ervnu 2015 nabízí ?ínská vláda v rámci iniciativy 16+1 ?eskym zájemc?m 60 stipendijních míst ke studiu bakalá?skych, magisterskych i doktorskych studijních program? v ?LR po?ínaje akademickym rokem 2016/2017, jako? i ke studijním ?i vyzkumnym stá?ím v ?LR v délce jednoho a? dvou semestr? v akademickém roce 2016/2017.  

   ?ínská strana stipendist?m v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma vyuku, základní u?ebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsí?ní kapesné, jednorázovou finan?ní podporu na po?áte?ní vydaje po p?íjezdu, ambulantní léka?skou pé?i a zdravotní poji?tění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu v ?LR. Ve?keré dal?í nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (M?MT tyto náklady neproplácí).

   Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz ní?e). Na těchto stránkách je k dispozici té? seznam vysokych ?kol v ?íně, které p?ijímají zahrani?ní studenty. 

   http://www.csc.edu.cn/Laihua

   http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

   Podmínky pro ?adatele:

   ?adatelé musejí byt ob?any ?eské republiky. Podmínkou je také dobry zdravotní stav.

   Vzdělání a věkovy limit: 

   • ? ?adatelé o ?undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvěd?ení) a musejí byt mlad?í 25 let.
   • ? ?adatelé o ?master′s program“ musejí mít bakalá?sky titul a musejí byt mlad?í 35 let.
   • ? ?adatelé o ?doctoral program“ musejí mít magistersky titul a musejí byt mlad?í 40 let.
   • ? ?adatelé o ?general scholar program“ musejí mít ukon?ené alespoň dva roky vysoko?kolskych studií (v bakalá?ském studiu) a musejí byt ve věku do 45 let. 
   • ? ?adatelé o ?senior scholar program“ musejí mít nejméně magistersky titul a musejí byt ve věku do 50 let.

   Seznam po?adovanych dokument?:

   1. vyplněny formulá? "Návrh na vyslání / ?ádost o p?iznání stipendia" 

   2. ?ivotopis v AJ (musí byt podepsany)

   3. potvrzení o sou?asném studiu v AJ (tyká se pouze uchaze??, kte?í jsou studenty vysoké ?koly)

   4. notá?sky ově?enou kopii diplomu/dokladu o nejvy??ím dosa?eném vzdělání (maturitní vysvěd?ení/diplom)

   5. originál nebo notá?sky ově?enou kopii vypisu zkou?ek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby 

   6. stru?ny studijní ?i vyzkumny plán v angli?tině nebo v ?ín?tině (max. 1 strana A4, musí byt podepsany)

   7. dva doporu?ující dopisy v angli?tině nebo v ?ín?tině na hlavi?kovém papíru s podpisem osoby, která doporu?ující dopis vystavila (v p?ípadě ?adatel? o ?graduate

   program“ a ?senior scholar program“ jsou vy?adovány dopisy podepsané vysoko?kolskym pedagogem)

   8. CD s vlastními pracemi (tyká se pouze student? umění, více informací viz ní?e)

   9. vyplněny formulá? o zdravotní prohlídce ?Foreigner Physical Examination Form“

   (pouze pro pobyty v ?LR del?í ne? 6 měsíc?, více informací viz ní?e)

   10. akcepta?ní dopis z p?ijímající univerzity v ?LR (viz ní?e)

   11. ově?enou kopii platného HSK certifikátu (pouze pro dr?itele certifikátu)

   Na nekompletní p?ihlá?ky nebude brán z?etel.

   Ve?keré originální dokumenty vyhotovené v jiném ne? ?ínském ?i anglickém jazyce musejí byt opat?eny soudním p?ekladem do ?ín?tiny ?i angli?tiny. ?ádné z p?edkládanych dokument? nebudou uchaze??m vráceny. 

   Dokumenty musí byt vyti?těny jednostranně.

   V?echny dokumenty prosím 2x okopírujte (rovně? jednostranně) a vytvo?te 1 slo?ku s originální dokumentací a 2 slo?ky s kopiemi po?adované dokumentace. Dokumenty vlo?te jednotlivě ve fóliích (prospektovych obalech) do rychlovaza?? ve vy?e uvedeném po?adí a ne?íslujte. 

   Kompletní dokumentaci ve 3 rychlovaza?ích prosím za?lete nejpozději do 12. února 2016 na ní?e uvedenou po?tovní adresu. Na obálku napi?te ?Stipendia ?LR“.

   Mgr. Veronika Peterová

   Ministerstvo ?kolství, mláde?e a tělovychovy

   Karmelitská 7

   118 12 Praha 1 

   Doporu?ení k po?adované dokumentaci:

   Academic Transcript:

   Odevzdávají v?ichni studenti. Studenti, kte?í jsou momentálně v ?LR, p?ilo?í také vysledky zkou?ek vykonanych v ?LR.

   Uchaze?i, kte?í ji? nejsou studenty vysoké ?koly, p?edlo?í dodatek k vysoko?kolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonanych zkou?ek. 

   CD s vlastními pracemi:

   Uchaze?i o studium hudby p?edlo?í CD se svymi vlastními hudebními díly. 

   Uchaze?i o studium umění p?edlo?í CD se svymi vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

   Získání akcepta?ního dopisu z p?ijímající univerzity v ?LR není podmínkou, bude v?ak zohledněno p?i vyběrovém ?ízení. P?ijímají se pouze akcepta?ní dopisy vystavené p?íslu?nymi útvary ?ínskych univerzit (admissions departments), nikoliv dopisy vystavené ?kolitelem ?i profesorem.

   V p?ípadě, ?e nebude mo?né získat dopis p?ed odevzdáním dokumentace, m??ete dopis zaslat dodate?ně po termínu, dle domluvy.

   Formulá? o zdravotní prohlídce: 

   Fotografie ?adatele musí byt ?áste?ně p?ekryta razítkem léka?e.  

   K p?ihlá?ce ?adatelé p?ilo?í zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formulá?e (bez vysledk? krevních test?) opat?ené fotografií ?adatele a podpisem a razítkem léka?e ?adatele. V?echny kolonky musejí byt vyplněné!

   Originální formulá? si ?adatelé nechají u sebe pro pozděj?í doplnění vysledk? krevních test? (ty nesmějí byt star?í ne? 6 měsíc? v den nástupu ke studijnímu pobytu). Více informací také na webovych stránkách:

   http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

   Postup po odevzdání po?adované dokumentace:

   V p?ípadě pot?eby budou ?adatelé pozváni k pohovor?m v rámci vyběrového ?ízení, které by se uskute?nilo v Praze za ú?asti zástupc? M?MT a zástupc? Velvyslanectví ?LR pravděpodobně v druhé polovině února 2016 (bude up?esněno).

   Vybraní uchaze?i budou následně vyzváni k vyplnění online p?ihlá?ky a bude jim sdělen ?íselny kód (Agency Number), ktery je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet. 

   浏览次数: 】【打印】【关闭
   Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
   E- mail to
   webmaster@cscse.edu.cn with questions or comments about this web site.
   2019平特一肖期期准-2019平特一肖资料-2019香港平特一肖