• <span id="8xawm"></span>
 • <span id="8xawm"></span>
  1. 首页
   留学捷克
   学成回国
   为国服务
   魅力中文
   来华留学
   教育交流
   旅捷学联


   对外接待时间
   周二、周四 9:00-12:00,14:00-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

   教育组联系方式:
   Mr. ZHAO Changtao
   Head of Education Office
   Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
   Pelléova 18, 160 00 Praha 6

   Tel: 00420 233 028 869
   Fax: 00420 233 028 868
   E-mail:cz602392561@163.com

   Stipendium ke studiu v ?ínské lidové republice v akademickém roce 2016/2017

   2016-02-20

    V návaznosti na náv?těvu místop?edsedkyně Státní rady ?LR paní Liu Yandong v Praze v ?ervnu 2015 nabízí ?ínská vláda v rámci iniciativy 16+1 ?eskym zájemc?m 60 stipendijních míst ke studiu bakalá?skych, magisterskych i doktorskych studijních program? v ?LR po?ínaje akademickym rokem 2016/2017, jako? i ke studijním ?i vyzkumnym stá?ím v ?LR v délce jednoho a? dvou semestr? v akademickém roce 2016/2017.  

   ?ínská strana stipendist?m v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma vyuku, základní u?ebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsí?ní kapesné, jednorázovou finan?ní podporu na po?áte?ní vydaje po p?íjezdu, ambulantní léka?skou pé?i a zdravotní poji?tění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu v ?LR. Ve?keré dal?í nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (M?MT tyto náklady neproplácí).

   Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council (viz ní?e). Na těchto stránkách je k dispozici té? seznam vysokych ?kol v ?íně, které p?ijímají zahrani?ní studenty. 

   http://www.csc.edu.cn/Laihua

   http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

   Podmínky pro ?adatele:

   ?adatelé musejí byt ob?any ?eské republiky. Podmínkou je také dobry zdravotní stav.

   Vzdělání a věkovy limit: 

   • ? ?adatelé o ?undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvěd?ení) a musejí byt mlad?í 25 let.
   • ? ?adatelé o ?master′s program“ musejí mít bakalá?sky titul a musejí byt mlad?í 35 let.
   • ? ?adatelé o ?doctoral program“ musejí mít magistersky titul a musejí byt mlad?í 40 let.
   • ? ?adatelé o ?general scholar program“ musejí mít ukon?ené alespoň dva roky vysoko?kolskych studií (v bakalá?ském studiu) a musejí byt ve věku do 45 let. 
   • ? ?adatelé o ?senior scholar program“ musejí mít nejméně magistersky titul a musejí byt ve věku do 50 let.

   Seznam po?adovanych dokument?:

   1. vyplněny formulá? "Návrh na vyslání / ?ádost o p?iznání stipendia" 

   2. ?ivotopis v AJ (musí byt podepsany)

   3. potvrzení o sou?asném studiu v AJ (tyká se pouze uchaze??, kte?í jsou studenty vysoké ?koly)

   4. notá?sky ově?enou kopii diplomu/dokladu o nejvy??ím dosa?eném vzdělání (maturitní vysvěd?ení/diplom)

   5. originál nebo notá?sky ově?enou kopii vypisu zkou?ek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby 

   6. stru?ny studijní ?i vyzkumny plán v angli?tině nebo v ?ín?tině (max. 1 strana A4, musí byt podepsany)

   7. dva doporu?ující dopisy v angli?tině nebo v ?ín?tině na hlavi?kovém papíru s podpisem osoby, která doporu?ující dopis vystavila (v p?ípadě ?adatel? o ?graduate

   program“ a ?senior scholar program“ jsou vy?adovány dopisy podepsané vysoko?kolskym pedagogem)

   8. CD s vlastními pracemi (tyká se pouze student? umění, více informací viz ní?e)

   9. vyplněny formulá? o zdravotní prohlídce ?Foreigner Physical Examination Form“

   (pouze pro pobyty v ?LR del?í ne? 6 měsíc?, více informací viz ní?e)

   10. akcepta?ní dopis z p?ijímající univerzity v ?LR (viz ní?e)

   11. ově?enou kopii platného HSK certifikátu (pouze pro dr?itele certifikátu)

   Na nekompletní p?ihlá?ky nebude brán z?etel.

   Ve?keré originální dokumenty vyhotovené v jiném ne? ?ínském ?i anglickém jazyce musejí byt opat?eny soudním p?ekladem do ?ín?tiny ?i angli?tiny. ?ádné z p?edkládanych dokument? nebudou uchaze??m vráceny. 

   Dokumenty musí byt vyti?těny jednostranně.

   V?echny dokumenty prosím 2x okopírujte (rovně? jednostranně) a vytvo?te 1 slo?ku s originální dokumentací a 2 slo?ky s kopiemi po?adované dokumentace. Dokumenty vlo?te jednotlivě ve fóliích (prospektovych obalech) do rychlovaza?? ve vy?e uvedeném po?adí a ne?íslujte. 

   Kompletní dokumentaci ve 3 rychlovaza?ích prosím za?lete nejpozději do 12. února 2016 na ní?e uvedenou po?tovní adresu. Na obálku napi?te ?Stipendia ?LR“.

   Mgr. Veronika Peterová

   Ministerstvo ?kolství, mláde?e a tělovychovy

   Karmelitská 7

   118 12 Praha 1 

   Doporu?ení k po?adované dokumentaci:

   Academic Transcript:

   Odevzdávají v?ichni studenti. Studenti, kte?í jsou momentálně v ?LR, p?ilo?í také vysledky zkou?ek vykonanych v ?LR.

   Uchaze?i, kte?í ji? nejsou studenty vysoké ?koly, p?edlo?í dodatek k vysoko?kolskému diplomu obsahující kompletní seznam vykonanych zkou?ek. 

   CD s vlastními pracemi:

   Uchaze?i o studium hudby p?edlo?í CD se svymi vlastními hudebními díly. 

   Uchaze?i o studium umění p?edlo?í CD se svymi vlastními díly obsahující – 2 kresby (sketch), 2 malby (colour painting) a 2 jiná díla.

   Získání akcepta?ního dopisu z p?ijímající univerzity v ?LR není podmínkou, bude v?ak zohledněno p?i vyběrovém ?ízení. P?ijímají se pouze akcepta?ní dopisy vystavené p?íslu?nymi útvary ?ínskych univerzit (admissions departments), nikoliv dopisy vystavené ?kolitelem ?i profesorem.

   V p?ípadě, ?e nebude mo?né získat dopis p?ed odevzdáním dokumentace, m??ete dopis zaslat dodate?ně po termínu, dle domluvy.

   Formulá? o zdravotní prohlídce: 

   Fotografie ?adatele musí byt ?áste?ně p?ekryta razítkem léka?e.  

   K p?ihlá?ce ?adatelé p?ilo?í zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formulá?e (bez vysledk? krevních test?) opat?ené fotografií ?adatele a podpisem a razítkem léka?e ?adatele. V?echny kolonky musejí byt vyplněné!

   Originální formulá? si ?adatelé nechají u sebe pro pozděj?í doplnění vysledk? krevních test? (ty nesmějí byt star?í ne? 6 měsíc? v den nástupu ke studijnímu pobytu). Více informací také na webovych stránkách:

   http://www.campuschina.org/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3157

   Postup po odevzdání po?adované dokumentace:

   V p?ípadě pot?eby budou ?adatelé pozváni k pohovor?m v rámci vyběrového ?ízení, které by se uskute?nilo v Praze za ú?asti zástupc? M?MT a zástupc? Velvyslanectví ?LR pravděpodobně v druhé polovině února 2016 (bude up?esněno).

   Vybraní uchaze?i budou následně vyzváni k vyplnění online p?ihlá?ky a bude jim sdělen ?íselny kód (Agency Number), ktery je bude opravňovat k tomu, aby se o stipendium mohli ucházet. 

   浏览次数: 】【打印】【关闭
   Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
   E- mail to
   webmaster@cscse.edu.cn with questions or comments about this web site.
   2019平特一肖期期准-2019平特一肖资料-2019香港平特一肖
   m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com